Опис освітньо-професійньої програми «Програмні технології інтернет речей»

Опис освітньо-професійньої програми «Програмні технології інтернет речей»

Освітьо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Затвердження 29.12.2021

 

Загальні відомості про ОП, історія її розроблення та впровадження  

Підготовку здобувачів вищої освіти ОР бакалавр за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка було розпочато кафедрою мережевих та інтернет-технологій у 2017 році (рішення ліцензійної комісії міністерства освіти і науки України від № 95-л від 15.05.2017). ОП розроблена за вимогами ринку праці. Під час розробки проекту ОП до роботи було залучено представників ІТ-сфери.  За наказом № 1145-32 від 12.12.2017  створено кафедру інформаційних систем та технологій, яка з 2018 – 2019 н.р. продовжила навчання здобувачів першого набору на основі існуючої ОП та розпочала навчання здобувачів восени 2018 з корегуванням навчальних планів та внесення змін до ОП (затверджена на засіданні вченої ради 25.06.2018). Впроваджену ОП було обговорено протягом  2018-2019 н. року та прийнято рішення про внесення змін.  Обговорення проводилося як зі здобувачами освіти, так і роботодавцями: ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс», ТОВ “NET-CITY”, ТОВ "ОМНІ ВЕЙ", ТОВ "Нуклон-Д", ПАТ "Київстар", ТОВ  "Інформаційні технології України", ТОВ «ТЕСТ», ТОВ «ДІСТІ-ПРО».

ОП зі змінами була розроблена на основі проекту Стандарту вищої освіти України другого рівня вищої освіти з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» за якою проведено набір здобувачів на навчання у 2019 році. Кафедра прагне вдосконалювати компоненти освітньої програми, оновлювати лабораторну базу та отримувати зворотній зв’язок від здобувачів освіти шляхом анонімного опитування. Для набуття практичних та наукових навичок на кафедрі постійно діє науковий гурток «IoT Factory», яким керує представник кафедри та представник бізнесу компанії ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс».

Кафедра приймає участь в програмах академій Cisco та Oracle. Викладачі кафедри є сертифікованими інструкторами цих академій, а студенти мають можливості не тільки отримати сучасні знання, використовуючи новітнє обладнання та технології, а й ще безкоштовно пройти сертифікацію за курсами.

Розроблена на кафедрі ОП «Програмні технології інтернет речей» на базі спеціальності «Інформаційні системи та технології» є унікальною не тільки для Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а й для України в цілому.

За оцінками Gartner, кількість підключених до всесвітньої мережі пристроїв становить більше 26 мільярдів, що потребує спеціалістів з ІоТ речей.

Кафедра активно приймає участь у реалізації міжнародного проекту «dComFra: Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» програми Erasmus+KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

З 2019 року кафедра інформаційних систем та технологій веде активну співпрацю не тільки з європейськими партнерами з Австрії, Румунії, Чехії, Польщі, Літви та ін., а й з вищими навчальними закладами Китаю (Jiangsu University of Science and Technology; Ocean University of China; Yancheng Institute of Industry Technology та ін. Приймає участь в міжнародних конференціях та стажуваннях.

Цикл (рівень вищої освіти)

Перший (бакалавр)

Галузь знань 

12 «Інформаційні технології»

Спеціальність

126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціалізація

Вибірковий блок «Проектування та розробка
програмного забезпечення ІоТ»
Вибірковий блок «Проектування та розробка
апаратного забезпечення ІоТ»
Вибірковий блок "Проектування систем інтернет
речей"
Вибірковий блок "Програмування систем інтернет
речей

Вид освітньої програми

Освітньо-професіний

Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня)

На базі повної середньої освіти або початкового рівня вищої освіти

Термін навчання на освітній програмі

240 кредитів ЄКТС, 4 роки​

Форма здобуття освіти на ОП

Денна

Структурний підрозділ (кафедра або інший підрозділ),

Кафедра інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій

 

Освітньо-професійна програма «Програмні технології інтернет речей»

Чекаємо на Ваші пропозиції та зауваження щодо змісту ОПП "Програмні технології інтернет речей"

Понеділок-п’ятниця: 8:00 – 18:00

Субота & Неділя: Вихідний

вул. Богдана Гаврилишина, 24
Київ, Україна

Телефон: +38 044 481 45 52

Email: info.ist@fit.knu.ua

Відкрита зустріч

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти призначила експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" ОПП "Програмні технології інтернет речей" за першим рівнем вищої освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

Результати обговорення освітньо-професійної програми «Програмні технології інтернет речей» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

№ з/п

Автор пропозиції / стос. до гр. стейкхолдерів

Дата надходження пропозиції / розгляду на зас. кафедри

Суть пропозиції / відгуку

Інформація від гаранта ОПП

про врахування пропозиції /

обґрунтування причини не

врахування пропозиції

1

Директор компанії  ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс» В.Ю. Вацкель

02.02.2018 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 01/18 від 26.02.2018 р)

В цілому послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг вибіркових та обов’язкових дисциплін відповідає меті формування кваліфікованого фахівця з програмних технологій інтернету речей. Варто було б розширити обсяг кредитів на профільні дисципліни. Додати дисципліни, які підкріплюються відповідними курсами Cisco і Oracle академій.

Враховано при розробці проекту змін до ОПП

2

Директор ТОВ «ТЕСТ» Вовк А.М.

16.01.2019 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 02/19 від 25.03.2019 р)

При проведенні аналізу дисциплін, що викладаються в рамках спеціальності пропонуємо:

• змінити назву дисципліни «Технології програмування» на «Вебтехнології» без зміни кількості кредитів та форми контролю. Сучасні технології управління ставлять пред собою задачі управління системами через веб-сервіси, тому акцент на використанні в розробці саме даного виду технологій, є актуальним та затребуваним. Дисципліна «Веб технології» передбачає надання компетентностей зі створення веб застосунків для IoT рішень, роботи з 2D та 3D об’єктами, включає елементи комп’ютерної графіки, що необхідні для візуалізації та проектування Інтернет речей. Відповідно до Стандарту та освітньопрофесійної програмі у програмних результатах навчання наведено результат: «ФПР 3. Використовувати хмарні технології, в тому числі при розробці веб- та мобільних додатків; загалом здатність розробляти програмне забезпечення для обміну даними між віддаленими пристроями Інтернету речей»;

• дисципліна «Комп’ютерна графіка» безпосередньо пов’язана з дисципліною «Веб-технології», оскільки для розробки веб-додатків знання елементів комп’ютерної графіки є обов’язковими, тому складові теми цієї дисципліни необхідно включити в дисципліну «Вебтехнології», як єдину структуру для моделювання та створення додатків;

• для розробки відповідних веб- та мобільних додатків необхідне досконале знання операційних систем, що забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем. При включенні дисципліни «Комп’ютерна графіка» в курс «Веб-технології» пропонуємо ввести дисципліну «Операційні системи».

Враховано при розробці проекту змін до ОПП

3

Директор компанії  ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс» В.Ю. Вацкель

20.01.2019 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 02/19 від 25.03.2019 р)

На наш погляд, послідовність вивчення дисциплін та їх поточний обсяг відповідає меті формування конкурентоздатного фахівця з інформаційних систем та технології, зокрема систем інтернету речей. Пропонуємо впровадити дисципліну «Архітектура ІoT-рішень» на 4 курсі перед написанням дипломного проєкту.

Враховано при розробці проекту змін до ОПП

4

Голова комітету з ІТ в освіті Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» Р.А. Гамзаєв

12.02.2019 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 02/19 від 25.03.2019 р)

Програма має вірну структуру та всі необхідні складові, що мають забезпечити підготовку спеціалістів у галузі інтернету речей на високому рівні. Рецензована освітньо-наукова програма може бути взята за основу та прийнята до виконання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Пропозиція: до одного з блоків спеціалізації внести дисципліну «Хмарні технології та Великі Дані». До математичного блоку дисциплін було б доречно внести зміну до назв з метою врахування тем, які безпосередно потрібні для розробників систем інтернету речей.

Враховано при розробці проекту змін до ОПП

5

Здобувачі ВО

березень 2019 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 02/19 від 25.03.2019 р)

Додати спеціалізації для можливості вибору інших напрямків в рамках спеціальності «Інформаційні системи та технології»

Прийняти до відома. Врахувати при змінах до ОПП

6

Директор ТОВ «ТЕСТ» Вовк А.М.

09.09.2020 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 16/20 від 09.11.2020 р)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми відображає послідовність вивчення, перелік та обсяг обов'язкових компонентів освітньо-наукової програми.

Прийняти до відома.

7

Заступник декана факультету інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, д.т.н., професор Терентьєв О.О.

03.12.2020 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 20/20 від 28.12.2020 р)

 

Освітньо-професійна програма враховує навчання сучасним методам та технологіям проєктування IoT рішень та систем, що дозволяє формувати відповідні професійні компоненти у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Запропоновані компоненти освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність може дозволити здобувачам вищої освіти набути нові наукові та професійні знання, вдосконалювати навички, узагальнювати та впроваджувати їx у своїй професійній діяльності в галузі інформаційних технологій. Загальні та фахові компетентності узгоджені з програмними результатами навчання. Компетентності, які описані у програмі, відповідають першому рівню вищої освіти.

Прийняти до відома

8

Здобувачі ВО (анонімне опитування)

09.12.2020 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 20/20 від 28.12.2020 р)

 

Переглянути гуманітарний блок дисциплін ОПП (скоротити кількість кредитів). Переглянути наповнення дисципліни «Фізика», враховуючи особливості освітньої програми.

Перегляду ОПП в частині скорочення кількості кредитів на дисципліну «Фізика» та гуманітарний блок поки не планується.

9

Директор ТОВ «ТЕСТ» Вовк А.М.

12.12.2020 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 20/20 від 28.12.2020 р)

При проведенні аналізу дисциплін, що викладаються в рамках спеціальності пропонуємо:

• курс «Організація баз даних» перенести з 4-ого курсу на 3-ій курс. Оскільки в межах вивчення даного курсу студенти знайомляться з основними поняттями баз даних, виділення класів, проектування логічної та фізичної моделі бази даних, набувають навиків роботи з скласами сутностями, зв’язками;

• а натомість курс «Бази даних та інформаційні системи» ввести як вибірковий на 4 курсі у зв’язку з тим, що він є більш розширеним і включає в себе не лише роботу з базами даних, а й розробку інтерфейсу для маніпулювання даними звичайним користувачем.

Прийняти до відома. Врахувати при змінах до ОПП

10

Директор компанії  ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс» В.Ю. Вацкель

 14.12.2020 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 20/20 від 28.12.2020 р)

Дисципліна «Архітектура комп’ютерів» є однією з базових дисциплін для підготовки спеціалістів в галузі Інтернет речей. Пропонується збільшити обсяг кредитів для даної дисципліни та зменшити обсяг кредитів для дисципліни «Електротехніка та електроніка». Це пов’язано з необхідністю викладання додаткових розділів, які включають  архітектуру IoT-пристроїв та архітектуру мережі для проектування систем IoT.

Для дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» пропонується збільшити кількість кредитів. Дана дисципліна є однією з найбільш важливих для підготовки спеціалістів з Інтернету речей. Інтелектуальна обробка даних є невід’ємною складовою смарт-систем IoT в сільському господарстві, медицині, міському плануванні та інших  галузях.

Для дисципліни «Організація баз даних» пропонується зменшити кількість кредитів.

Для дисципліни «Основи побудови інфокомунікаційних мереж» пропонується збільшити кількість кредитів. Це пов’язано з необхідністю забезпечення для майбутніх спеціалістів в галузі Інтернету речей компетенцій, пов’язаних з побудовою інфокомунікаційних мереж, які є основою смарт-технологій та систем.

Дисципліна «Основи схемотехніки» є однією з базових дисциплін для підготовки спеціалістів в галузі Інтернет речей. Тому пропонується збільшити кількість кредитів. Така зміна пов’язана з необхідністю викладання додаткових розділів, які включають схемотехніку IoT-пристроїв, що є обов’язковим елементом для проектування IoT рішень.

 

Прийняти до відома. Врахувати при змінах до ОПП

11

Голова комітету з ІТ в освіті Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» Р.А. Гамзаєв

22.12.2020 р.

(пр. зас. кафедри ІСТ

 20/20 від 28.12.2020 р)

 

 

Збільшити кількість кредитів для курсу «Іноземна мова».

Планується врахувати цю пропозицію відповідно до програми викладання іноземної мови в Університеті з 2021-2022 р.