Методичне забезпечення

Методичне забезпечення

Методичні вказівки до написання ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи для здобуття кваліфікації "Магістр інформаційних систем та технологій" зі спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» за освітньо-науковою програмою “Програмні технології інтернет речей” / Укл. О.Є. Колесніков, О.Ю. Кучанський, О.В. Кравченко, Р.В. Лісневський – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. – 43 с.

Методичні вказівки до асистенської практики

Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня магістр 1-го курсу спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Програмні технології інтернет речей». О.В. Кравченко, М.В. Гладка – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 13 с.

Щоденник з асистенської практики

Студент, прибувши на практику, повинен подати керівникові кожного напряму підготовки щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з завданнями на практику, правилами написання звітності та уточнити план проходження практики.

Методичні реомендації до виконання Курсового проекту з проектування ІоТ-рішень

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з проектування ІоТ-рішень для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної/заочної форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Кравченко О.В., Колесніков О.Є., Степанов М.М., Білощицький А.О.] ; М-во освіти і науки України, КНУ ім.Т.Шеченка. – Київ : КНУШ,
2020. – 22 с.

Додатковий матеріал з кожної дисципліни розташований у відповідних курсах на порталі дистанційного навчання Moddle:
https://moodle.fit.knu.ua/login/index.php