Опис освітньо-наукової програми «Програмні технології інтернет речей»

Опис освітньо-наукової програми «Програмні технології інтернет речей»

Освітньо-наукова програма освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Затверджено 29.12.2022

 

1. Код та найменування спеціальності. 

126 Інформаційні системи та технології 

2. Рівень вищої освіти. 

 Другий (магістерський рівень) 

 3. Перелік спеціалізацій. 

Освітньо-наукова програма –  «Програмні технології інтернет речей» 

Спеціалізації:     

  • програмування та розробка апаратного забезпечення ІоТ 
  • програмування та розробка програмного забезпечення ІоТ 

 4. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання. 

Кількість кредитів ECTS – 120  

Строк навчання – 1 рік 9 місяців 

5. Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання.  

Проєкт стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 12 – «Інформаційні технології»», спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» 

6. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області ІСТ при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності – здатність застосовувати навички аналітичного та критичного мислення для вирішення проблем у сфері інформаційних систем та технологій, у тому числі в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог; здатність використовувати іноземні мови у професійній діяльності; здатність ефективно спілкуватись та співпрацювати з колегами, кінцевими користувачами чи керівництвом, переконливо висловлювати свої думки щодо поточних чи майбутніх завдань, як письмово, так і усно; здатність провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність з елементами наукової новизни в сфері інформаційних систем та технологій; здатність виконувати управлінські функції, забезпечувати професійний розвиток підлеглих; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у сфері інформаційних технологій; здатність презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, доповідати на наукових конференціях, симпозіумах. 

Спеціальні компетентності – здатність виявляти інформаційні технології, які мають стратегічне значення для організації і можуть бути застосовані для вирішення існуючих, нових або потенційних проблем підприємств, установ та організацій, а також управляти впровадженням цих технологій на підприємстві; здатність формулювати вимоги до архітектури, проектування, впровадження та застосування сервіс-орієнтованих інформаційних систем; здатність проектувати корпоративні інформаційні системи з урахуванням особливостей бізнес-архітектури, архітектури інформації, прикладних систем, технологічної архітектури для об’єднання і синхронізації функціональних і бізнес-потреб організації з можливостями інформаційних технологій в умовах підвищення їх складності, неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог; здатність розробляти математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, розробляти та використовувати математичні та комп’ютерні моделі у наукових дослідженнях, використовуючи методи формального опису систем, математичної логіки, моделювання та системного аналізу; здатність розробляти та впроваджувати сховища даних, використовувати методи інтелектуального аналізу великих масивів даних для підтримки прийняття рішень в організації; здатність розробляти та впроваджувати сховища даних, використовувати методи інтелектуального аналізу великих масивів даних для підтримки прийняття рішень в організації; здатність управляти інформаційними ризиками організації на основі концепції інформаційної безпеки з використанням систем безпеки баз даних, мережевої безпеки та криптографічного захисту даних; здатність застосовувати інструменти управління проектами, у тому числі з використанням гнучких методів управління проектами 

 7. Перелік професійних кваліфікацій. 

Магістр з інформаційних систем та технологій 

8. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

Абітурієнти з дипломом бакалавра або дипломом спеціаліста 

9. Порядок оцінювання результатів навчання. 

Відбувається щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, яке проводиться шляхом контролю знань з основних природничо-наукових та професійних дисциплін, та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті факультету інформаційних технологій, та на інформаційних стендах кафедри інформаційних систем та технологій. 

Переглянути освітньо-наукову програму «Програмні технології інтернет речей»

Чекаємо на Ваші пропозиції та зауваження щодо змісту ОНП "Програмні технології інтернет речей"

Понеділок-п’ятниця: 8:00 – 18:00

Субота & Неділя: Вихідний

вул. Богдана Гаврилишина, 24
Київ, Україна

Телефон: +38 044 481 45 52

Email: info.ist@fit.knu.ua

Результати обговорення освітньо-наукової програми «Програмні технології інтернет речей» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (оновлено січень 2021р.)

Результати обговорення освітньо-наукової програми «Програмні технології інтернет речей» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

№ з/п

Автор пропозиції / стос. до гр. стейкхолдерів

Дата надходження пропозиції / розгляду на зас. кафедри

Суть пропозиції / відгуку

Інформація від гаранта ОНП

про врахування пропозиції /

обґрунтування причини не

врахування пропозиції

1

Директор компанії  ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс» В.Ю. Вацкель

05.07.2018 р. (засідання каф. ІСТ пр. № 06/18 від 02.11.2018 р.)

Зауваження стосовно наповнення дисциплін в частині проектування та дослідження архітектурних рішень інтернету речей залежно від реалізації. Оскільки проекти IoT мають важливі функціональні відмінності, що визначаються запитом ринку та класом задач, які вони розв’язують, було б доцільно врахувати це та розглянути архітектурні рішення зокрема у курсовому проекті з  проектування IoT рішень. В цілому послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг вибіркових та обов’язкових дисциплін відповідає меті формування кваліфікованого фахівця з програмних технологій інтернету речей.

Враховано в курсовому проекті з проектування IoT-рішень

2

Директор ТОВ «ТЕСТ» Вовк А.М.

05.09.2018 р. (засідання каф. ІСТ пр. № 06/18 від 02.11.2018 р.)

Програма містить всі необхідні складові і відповідає запитам практичного використання.

Прийняти до відома

3

Голова комітету з ІТ в освіті Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» Р.А. Гамзаєв

04.09.2018 р. (засідання каф. ІСТ пр. № 06/18 від 02.11.2018 р.)

Програма має вірну структуру та всі необхідні складові, що мають забезпечити підготовку спеціалістів у галузі інтернету

речей на високому рівні. Рецензована освітньо-наукова програма може бути взята за основу та прийнята до виконання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Прийняти до відома

4

Директор компанії  ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс» В.Ю. Вацкель

08.10.2020 р.

(засідання каф. ІСТ пр. № 20/20 від 28.12.2020 р.)

У діючій версії програми достатньо великий обсяг кредитів виділені на дисципліни педагогічного спрямування. У зв’язку з цим пропонується їх зменшити та збільшити кількість кредитів спеціалізованих дисциплін, які розвивають компетентності з проєктування систем інтернет речей, що відповідає назві та меті освітньо-наукової програми. Безумовно, частину дисциплін гуманітарного спрямування необхідно залишити в тому ж обсязі, зокрема дисципліни «Наукова іноземна мова», «Професійна та корпоративна етика».

На наш погляд, послідовність вивчення дисциплін та їх поточний обсяг відповідає меті формування конкурентоздатного фахівця з інформаційних систем та технології, зокрема систем інтернету речей.

Прийняти до відома. Зменшення кредитів гуманітарного блоку не планується.

5

Директор ТОВ «ТЕСТ» Вовк А.М.

06.10.2020 р.

(засідання каф. ІСТ пр. № 20/20 від 28.12.2020 р.)

Рецензована програма рекоменована до використання доя підготовки студентів за спеціальністю 126 «Інформаційні систем та технології»

Прийняти до відома

6

Завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету,

к.т.н. Шапорін Р.О.

03.11. 2020 р.

(засідання каф. ІСТ пр. № 20/20 від 28.12.2020 р.)

Інтернет речей (ІоТ) є, на сьогодні, дуже затребуваним напрямком, тому

магістр з інформаційних систем та технологій, зокрема спеціаліст з розробки

систем інтернет речей повинен мати дуже широкий спектр компетентностей.

Проаналізувавши освітні компоненти ОНП, можна виділити декілька

зауважень стосовно їх наповнення для спеціалізацій даної ОНП, а саме:

- «Проектування та розробка програмного забезпечення ІоТ» -

більше уваги необхідно приділити програмуванню та розробкам програмних

засобів. Тому кількість кредитів, які виділяються на навчальну дисципліну

«Технології створення програмних продуктів для ІоТ» необхідно збільшити за

рахунок дисципліни «Прикладна статистика для ІоТ»;

-       «Проектування та розробка апаратного забезпечення IoT» додати більше кредитів на основи розробки програмних продуктів

Прийняти до відома

7

Заступник декана факультету інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, д.т.н., професор Терентьєв О.О.

06.11. 2020 р.

(засідання каф. ІСТ пр. № 20/20 від 28.12.2020 р.)

Освітньо-наукова програма враховує навчання сучасним методам та технологіям проєктування IoT рішень та систем, що дозволяє формувати відповідні професійні компоненти у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Запропоновані компоненти освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність може дозволити здобувачам вищої освіти набути нові наукові та професійні знання, вдосконалювати навички, узагальнювати та впроваджувати їx у своїй професійній діяльності в галузі інформаційних технологій. Загальні та фахові компетентності узгоджені з програмними результатами навчання. Компетентності, які описані у програмі, відповідають другому рівню вищої освіти.

Прийняти до відома

8

Здобувачі ВО (анонімне опитування)

07.12.2020 р.

(засідання каф. ІСТ пр. № 20/20 від 28.12.2020 р.)

Переглянути гуманітарний блок дисциплін ОНП та наповнення дисциплін спеціалізації «Проектування та розробка апаратного забезпечення»

Перегляд відбудеться і планується внесення змін до ОНП

9

Голова комітету з ІТ в освіті Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» Р.А. Гамзаєв

15.12.2020 р.

(засідання каф. ІСТ пр. № 20/20 від 28.12.2020 р.)

Програма «Програмні технології інтернет речей» включає дві спеціалізації:

«Проектування та розробка програмного забезпечення ІоТ» та «Проектування та розробка апаратного забезпечення ІоТ». Але сьогодення вимагає крім проектування систем ІоТ ще і захищати дані в системах ІоТ, тому було б доцільним розширити програму ще однією спеціалізацією - «Кібербезпека систем ІоТ».

Поки не планується створювати дану спеціалізацію.

10

Перший проректор Astana IT University (м. Нур-Султан, Казахстан), д.е.н., професор Омірбаєв С.

24.12.2020 р.

(засідання каф. ІСТ пр. № 20/20 від 28.12.2020 р.)

Збільшити кількість кредитів для курсу «Наукова іноземна мова»

Планується врахувати цю пропозицію відповідно до програми викладання іноземної мови в Університеті з 2021-2022 р.