Підсумкова атестація

Підсумкова атестація

лого.png РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Перелік організаційних заходів

Випускова кваліфікаційна робота, ОР «Бакалавр»

1

Визначення тем випускових кваліфікаційних робіт (керівники зі здобувачами ВО)

Вересень-жовтень

2

Затвердження тем випускових кваліфікаційних робіт на засіданнях кафедри та вченої ради факультету

Грудень

3

Представлення та захист першого етапу (до 50% обсягу випускової кваліфікаційної роботи)

Квітень

4

Представлення та захист другого етапу (70-90 % обсягу випускової кваліфікаційної роботи)

Травень

5

Передзахист випускової кваліфікаційної роботи

Травень

6

Проведення нормоконтролю

Травень

7

Проведення рецензування  випускових кваліфікаційних робіт та оформлення відгуку керівників робіт

Травень

8

Захист  випускових кваліфікаційних робіт

Червень*

* термін захисту випускових кваліфікаційних робіт визначається відповідно до затвердженого графіку навчального процесу для здобувачів ВО

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем та технологій

(протокол №12/20 від 17.09.2020 р.)

 

ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" проводиться у формі підсумкового іспиту зі спеціальності та публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра, завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра інформаційних систем та технологій за спеціалізацією програмування систем інтернет речей або проектування систем інтернет речей.

Підсумковий іспит зі спеціальності передбачає перевірку програмних результатів навчання, зокрема: здатність розробляти, конструювати та конструювати пристрої Інтернету речей та їх елементи; здатність планувати і управляти проектами для розробки програмного забезпечення; здатність розробляти та проводити тестування для кожного програмного модуля; здатність використовувати можливості апаратного забезпечення, операційних систем, мережевих програмних систем.

Кваліфікаційна робота бакалавра – це комплексне кваліфікаційне самостійне наукове дослідження, що виконує студент на завершальному етапі навчання в Університеті з використанням набутих теоретичних знань, умінь і навичок і з метою вирішення конкретної практичної або теоретичної задачі. Тема кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, вказувати на наявність невирішених чи недостатньо обґрунтованих проблем у наукових джерелах, законодавстві, практичній діяльності організацій, установ, підприємств, відповідати сучасному стану галузі науки та перспективам її розвитку.

Кваліфікаційна робота бакалавра повинна містити:

• обґрунтування актуальності обраної теми;

• чітко визначені предмет і об’єкт дослідження;

• встановлена мета дослідження та завдання із виконання наукових досліджень, які забезпечують досягнення визначених цілей;

• короткий науково-аналітичний огляд інформаційних джерел, нормативно-правового матеріалу про виникнення і сучасний стан досліджуваної проблеми;

• критичний аналіз монографічних і періодичних наукових видань із теми дослідження;

• подання основоположної інформації у зручній для сприйняття формі (таблиці, діаграми, ілюстрації тощо);

• самостійні дослідження, розрахунки, виконані із залученням сучасних інформаційних технологій, висновки, практичні рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення діяльності організацій, установ, підприємств або державних органів.

 

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито і публічно, та передбачає:

- доповідь студента про зміст роботи

- запитання до автора;

- відповіді студента на запитання членів екзаменаційної комісії та осіб, присутніх на захисті;

- наявність кваліфікаційної роботи бакалавра;

- оголошення відгуку наукового керівника та рецензента;

- заключне слово студента;

- оголошення рішення комісії про оцінку роботи.